Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2008

Παράνομα και αντισυνταγματικά τα "ανταποδοτικά τέλη" του Δήμου Βύρωνα


Έτσι έκρινε ο Συνήγορος του Πολίτη, σύμφωνα με πόρισμά του (http://www.synigoros.gr/pdf_01/porvir.pdf) το "ανταποδοτικό τέλος" (ή κατά άλλους χαράτσι) που έχει επιβάλει ο Δήμος Βύρωνα με την υπ. αριθ. 318/22-11-2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Παραθέτουμε απόσπασμα από το εν λόγω Πόρισμα:.... διαπιστώθηκε ότι κανένα από τα παραπάνω κριτήρια δεν πληρούται. Ειδικότερα, δεν συγκεκριµενοποιούνται τα έργα ή οι υπηρεσίες, δεν προσδιορίζεται ρητά και σαφώς ο κύκλος των προσώπων που θα απολαύσουν την ειδική ωφέλεια, ενώ σχεδόν όλες οι δαπάνες τις οποίες πρόκειται να καλύψει το τέλος αφορούν έργα ή υπηρεσίες που αποτελούν νοµοθετηµένο αντικείµενο των αρµοδιοτήτων των Ο.Τ.Α., η χρηµατοδότηση των οποίων γίνεται από άλλα τακτικά έσοδά τους. Παράλληλα, δεν παρατίθενται οι προϋπολογισµοί των έργων που περιλαµβάνονται στην κανονιστική απόφαση. Συνεπώς, η απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Βύρωνα στερείται της απαιτούµενης αιτιολογίας και πρέπει να ανακληθεί. Επιπρόσθετα, συνιστά ουσιαστικά πράξη επιβολής φόρου και παραβιάζει το συνταγµατικό περιορισµό των διατάξεων του άρθρου 78. Τέλος, η είσπραξη του τέλους αυτού µέσω των λογαριασµών της Δ.Ε.Η. είναι ανεπίτρεπτη, διότι δεν υφίσταται η απαιτούµενη από το άρθρο 82 ν. 1943/1991 κανονιστική απόφαση, και ως εκ τούτου πρέπει να διακοπεί.
Ο Δήµαρχος Βύρωνα, στις επισηµάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και στην πρότασή του να ανακαλέσει την απόφαση περί επιβολής του ειδικού τέλους, µε το µε αριθµό πρωτοκόλλου 21215/7­8­22007 έγγραφό του απάντησε ότι η υπ΄ αριθµ. 318/2006 απόφαση έχει κριθεί νόµιµη από την αρµόδια Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής και µόνο η δικαστική ακύρωσή της είναι πλέον δυνατή, ενώ παρέλειψε να σχολιάσει τα επιχειρήµατα που έθεσε υπόψη του η Αρχή.
.... είναι η ενσυνείδητη παραβίαση της νοµοθεσίας, των εγκυκλίων και των νοµολογιακών αρχών. Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί υποχρέωσή να τονίσει και πάλι το αυτονόητο, ότι δηλαδή η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων από τους Ο.Τ.Α. οφείλει να γίνεται στο πλαίσιο της έννοµης τάξης και µε σεβασµό των επιταγών που απορρέουν από αυτή. Η αρµοδιότητα των Ο.Τ.Α. να επιβάλλουν ανταποδοτικού χαρακτήρα τέλη παρέχεται εξαιρετικά και η άσκησή της δεν πρέπει να προσκρούει στις διατάξεις του Συντάγµατος και των νόµων.

Λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά περιστατικά καθώς και την απάντηση που δόθηκε από το Δήµο Βύρωνα, ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ότι η αρχή της νοµιµότητας υπαγορεύει να γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες προκειµένου να ανακληθούν οι σχετικές κανονιστικές αποφάσεις του Δήµου Βύρωνα.Αυτό που αξίζει μεταξύ άλλων να σημειωθεί από το παραπάνω πόρισμα είναι ότι για άλλη μια φορά καλούνται οι δημότες και κάτοικοι να πληρώσουν (δικαστικά έξοδα) για να απαλλαγούν από μια καταφανή αυθαιρεσία της δημοτικής αρχής.


Για το θέμα αυτό είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν περαιτέρω ενέργειες, ιδίως αν η δημοτική αρχή επιμείνει στη θέση της ότι μόνο δικαστικά θα μπορέσουν οι κάτοικοι του Βύρωνα να δικαιωθούν (!).

Βλέπε σχετικά και http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_100009_01/07/2008_276025
Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΠΩΛΕΙΤΑΙ!

Το νερό που πίνουμε!
Σειρά έχουν οι φυλακές. Θυμηθείτε το.

Αναγνώστες

Βlog ελεύθερο από διαφημίσεις

Κοινοποίηση