Κυριακή, 13 Απριλίου 2008

ΤΑ «ΕΡΓΑ» ΣΤΟΝ ΚΑΡΕΑ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Τον τελευταίο χρόνο οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι οδηγοί ή επισκέπτες του Καρέα γινόμαστε μάρτυρες μιας «ανάπλασης» της Λ. Καρέα που έχει οξύνει προβλήματα, έχει δημιουργήσει νέα και δημιουργεί πολλά ερωτηματικά σε σχέση με τη μελέτη, τον σχεδιασμό, τη σκοπιμότητα, τη λειτουργικότητα και τη νομιμότητα του έργου. Στις επόμενες παραγράφους προσπαθούμε να περιγράψουμε με συντομία τα κυριότερα ζητήματα που καταφέραμε μέχρις στιγμής να εντοπίσουμε και που προκύπτουν από το έργο, ώστε να λάβει γνώση κάθε πολίτης του τι συμβαίνει στην περιοχή του Καρέα.
Τα ζητήματα χωρίζονται σε γενικές θεματικές ενότητες-παραγράφους, αν και πολλά από τα θέματα αλληλοεπικαλύπτονται.

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΗΣΕΑΣ»
(Ν. 3274/2004 - ΦΕΚ 195/Α'/19.10.2004
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού).

Η δημοτική αρχή κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29 Φεβρουαρίου 2008 ενημέρωσε τους δημοτικούς συμβούλους και τους δημότες που παρευρίσκονταν διαμαρτυρόμενοι για το έργο στη Λ. Καρέα ότι το έργο εντάσσεται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Κράτος (Ν. 3274/2004, Άρθρο 8, Πόροι του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»). Σχετικά με το γεγονός αυτό:
Το έργο φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με το Άρθρο 6 του Ν.3272/2004, το οποίο ορίζει τον σκοπό του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θησέας». Σύμφωνα με το άρθρο:


Άρθρο 6
Σκοπός και διάρκεια του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΗΣΕΑΣ»
1. Για την υποστήριξη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού, ως προς την πραγματοποίηση επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών με γνώμονα την αρμονική, ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη, καταρτίζεται Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»).
2. Το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» καταρτίζεται από την Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 9 αυτού του νόμου με στόχο:
α. το συντονισμό του συνόλου των επί μέρους πολιτικών που εφαρμόζονται για τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, με κατεύθυνση την ενίσχυση του αναπτυξιακού τους ρόλου και των μεταξύ τους συνεργασιών,
β. την ορθολογική αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων που κατευθύνονται στους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, έτσι ώστε να βελτιώνεται η αποδοτικότητα τους, και
γ. την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού.

2. Το έργο φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με το Άρθρο 7 που ορίζει το περιεχόμενο του προγράμματος και συγκεκριμένα με το Υποπρόγραμμα 2 στο οποίο εντάσσεται και γι’ αυτό χρηματοδοτείται το έργο. Σύμφωνα με αυτό:
Άρθρο 7
Περιεχόμενο του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»


Β. Υποπρόγραμμα 2 «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» για τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού: Υποστηρικτικές δράσεις των Μέτρων του Υποπρογράμματος, απαλλοτριώσεις, χρηματοδότηση της μελέτης, κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης έργων τεχνικών υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, καθώς και λοιπών επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης, προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων, οριζόντιες πολιτικές.
Το Υποπρόγραμμα 2 περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέτρα:
Μέτρο 2.1: α. Μελέτες
β. Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας των συμπράξεων Ο.Τ.Α. με ιδιώτες (προκαταρκτικές μελέτες σκοπιμότητας χρήσης της μεθόδου, διαγωνιστική διαδικασία επιλογής ιδιωτών - επενδυτών, κατάρτιση συμβάσεων).
Μέτρο 2.2: Συγκοινωνιακά έργα - Μεταφορές.
Μέτρο 2.3: Ύδρευση.
Μέτρο 2.4: Αποχέτευση - Επεξεργασία λυμάτων.
Μέτρο 2.5: Διαχείριση απορριμμάτων.
Μέτρο 2.6: Οικισμοί.
Μέτρο 2.7: Εγγειοβελτιωτικά - Αντιπλημμυρικά έργα.
Μέτρο 2.8: Υποστήριξη οικονομικών δραστηριοτήτων.
Μέτρο 2.9: Τεχνικός και μηχανολογικός εξοπλισμός των Ο.Τ.Α..
Μέτρο 2.10: Απαλλοτριώσεις ακινήτων.
Μέτρο 2.11: Συμπράξεις των Ο.Τ.Α. με τον ιδιωτικό τομέα, με αντικείμενο αναφερόμενο σε δράσεις του Υποπρογράμματος 2.
Μέτρο 2.12: Ενίσχυση των διαδημοτικών συνεργασιών και των συνεργασιών των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και της συμμετοχής σε κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από τα κεντρικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο αναφερόμενο σε δράσεις του Υποπρογράμματος 2.
Μέτρο 2.13: Οριζόντιες δράσεις.
Μέτρο 2.14: Αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών.


Επίσης, όπως στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος «Θησέας» (http://magrathea.eetaa.gr/thiseas/thiEnviro.html) αναφέρεται,

Η Περιβαλλοντική διάσταση του Προγράμματος «Θησέας»

Η επίτευξη της ισόρροπης ανάπτυξης με παρεμβάσεις στο τοπικό επίπεδο προϋποθέτει το σεβασμό στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και παράλληλα τη συμβολή στην αναβάθμισή του. Στην κατεύθυνση αυτή, το Πρόγραμμα «Θησέας» επεμβαίνει ουσιαστικά στην οργάνωση και ανάπτυξη των δημοτικών υπηρεσιών με την εξασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών και τεχνικών μέσων για την υλοποίηση έργων και δράσεων περιβαλλοντικής αναβάθμισης, προκειμένου:

Να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των πολιτών για υποδομές τοπικών μεταφορών, ολοκλήρωσης αποχετευτικών δικτύων, κ.ά.

Να
προστατεύεται η ισορροπία και η αρμονία της φύσης από την ανεξέλεγκτη ανθρώπινη παρέμβαση.

Να βελτιωθεί το αστικό περιβάλλον.

Η δημοτική αρχή, ενώ θα μπορούσε να αξιοποιήσει τα κρατικά κονδύλια για έργα και μελέτες υποδομής, όπως κατά κύριο λόγο ορίζει ο νόμος, εκτελεί στη Λ. Καρέα έργα «βιτρίνας», που δυσκολεύουν και οποιαδήποτε μετέπειτα απόπειρα εκτέλεσης έργων υποδομής (ασφαλτόστρωση, αποχέτευση κ.λ.π). Επιπλέον, τα έργα στη Λ. Καρέα ουδόλως αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, οι οποίοι και τα πληρώνουν, και σε καμία περίπτωση δεν προστατεύουν ούτε αναβαθμίζουν το περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές) όπως θα φανεί σαφέστερα και παρακάτω.

3. Το έργο στη Λ. Καρέα δεν πληροί τα απαραίτητα κριτήρια διαφάνειας και διαβούλευσης, όπως ρητά Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ορίζει (Εγκύκλιος: 66, Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2007, Α.Π.: 50837) για την οποία έχει λάβει γνώση ο Δήμος Βύρωνα, όπως ο πίνακας αποδεκτών της προαναφερόμενης Εγκυκλίου αποδεικνύει. Σύμφωνα με αυτήν η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος:

απαιτεί τη συµµετοχή τόσο των αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών
του Ο.Τ.Α., όσο και της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή εκφράζεται µέσα από τους
µεµονωµένους δηµότες, αλλά και τους κοινωνικούς και οικονοµικούς φορείς.Επίσης, στην ίδια εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α (παραγρ.6) ρητά αναφέρεται ότι:


6. Διαβούλευση

Πρόκειται για μια ουσιαστική και όχι τυπική διαδικασία, στην οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, εφόσον σχετίζεται τόσο με τη διαφάνεια της δράσης του Ο.Τ.Α., όσο και με την ευρύτερη αποδοχή των δράσεων του Ε.Π., ενώ η μη σωστή τήρησή της μπορεί να αποτελέσει και αιτία απόρριψης του Ε.Π. κατά τον έλεγχο νομιμότητας από την Περιφέρεια.

Τα εκτελούμενα έργα στη Λ. Καρέα όχι μόνο δεν πέρασαν τη βάσανο της διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία αλλά ακόμα και αυτή τη στιγμή, έναν περίπου χρόνο από τότε που ξεκίνησαν, οι κάτοικοι δεν έχουν καμία πληροφόρηση για το τι μέλλει γενέσθαι στη γειτονιά που ζουν ή και εργάζονται.
Για το λόγο αυτό κάτοικοι μέσω Επιτροπής έχουν ήδη ζητήσει με την υπ.αριθ. πρωτ.: 6002/2008 αίτησή τους από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου την πρόσβασή τους στον πλήρη φάκελο του έργου.

Β. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η μέχρι τώρα εκτέλεση των έργων στη Λ. Καρέα έχει μεταβάλει ριζικά και αρνητικά τον τρόπο που ζουν και κινούνται οι πολίτες-δημότες του Καρέα.

1. Κυκλοφοριακή συμφόρηση, περιβαλλοντική επιβάρυνση και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Όπως η δημοτική αρχή έχει δηλώσει, βασικός στόχος του όλου έργου είναι η καταπολέμηση της «διαμπερούς κυκλοφορίας», πράγμα που σημαίνει η αποθάρρυνση άλλων κατοίκων του νομού Αττικής και κυρίως των νοτίων προαστίων να περνούν μέσα από τον Καρέα στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν την Αττική Οδό και να φτάσουν στη δουλειά τους. Πέρα από τον όλο συλλογισμό και την εμπειρική διερεύνηση που τον στηρίζει ακόμα και αυτός ο στόχος δεν φαίνεται να έχει υλοποιηθεί, αντίθετα η κυκλοφοριακή συμφόρηση τον τελευταίο χρόνο που υλοποιούνται τα έργα έχει πολλαπλασιαστεί με άμεσες αρνητικές συνέπειες στη ζωή των κατοίκων.
Συγκεκριμένα:
α. Έχει διπλασιαστεί ο χρόνος που απαιτείται για να πάνε οι κάτοικοι του Καρέα στη δουλειά τους. Κατά τις 3 κρίσιμες πρωινές ώρες (7π.μ.-10π.μ.) των εργάσιμων ημερών η Λ. Καρέα μοιάζει με αργό, τεράστιο σε μήκος ποτάμι από αυτοκίνητα που κινούνται σε μονό στοίχο και που η κίνησή τους είναι η εξής: στάση, 1η ταχύτητα, φρένο, στάση και ξανά από την αρχή σε μια διαδρομή τουλάχιστον 2 χιλιομέτρων. Το ίδιο συμβαίνει, και μάλλον θα ενταθεί το φαινόμενο, και σε παράπλευρους «εναλλακτικούς» και μέχρι πρόσφατα ήσυχους δρόμους του Καρέα. Το συγκεκριμένο γεγονός αποτελεί σημαντική υποβάθμιση της ζωής των κατοίκων του Καρέα, που επιβαρύνονται με περισσότερο από πριν καυσαέριο, αναγκάζονται να ξεκινούν τη μέρα τους μέσα στο άγχος και να ζουν συμβιβασμένοι με την ηχορύπανση.
β. Ταυτόχρονα, το κλείσιμο και χτίσιμο με μπετόν των συμβολών της Λ. Καρέα με κάθετους οδούς, ωθεί τους οδηγούς σε συνεχείς και εξαιρετικά επικίνδυνες για πεζούς και οδηγούς παρανομίες, αφού προτιμούν να περνούν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας (άνοδος) σε μήκος από 70 – 150μ. αναλόγως την περίπτωση, παρά να κινηθούν 100-200 μέτρα παραπάνω, προκειμένου να βρουν άνοιγμα, να περιμένουν στην ουρά για να στρίψουν επιτόπου σε σημείο που επιτρέπει ο νόμος αλλά όχι και οι πραγματικές συνθήκες ή οι εκνευρισμένοι οδηγοί των οχημάτων που ακολουθούν και θα πρέπει και αυτοί με τη σειρά τους να περιμένουν στην ουρά είτε θέλουν να στρίψουν είτε όχι.
γ. Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η κεντρική νησίδα της Λ. Καρέα. Εκεί γίνονται οι περισσότερες παρεμβάσεις, που αφορούν το πλάτος, το μήκος το ύψος και τη λειτουργικότητα της νησίδας. Η νησίδα, που πλαταίνει και προσεγγίζει τα 2.50μ., επιμηκύνεται σε όλον σχεδόν τον δρόμο αφήνοντας μέχρι στιγμής δύο ανοιχτές διασταυρώσεις-συμβολές σε μήκος σχεδόν 1 χιλιομέτρου και υψώνεται έως και 80 εκατοστά σαν κακο-επενδυμένο με πέτρες, μπετοναρισμένο τείχος, πάχους περίπου 30 εκτατοστών, αποτελεί μεγάλο, ίσως και θανάσιμο σε πολλές περιπτώσεις, κίνδυνο τόσο για τους πεζούς όσο και για τους οδηγούς, όπως θα φανεί παρακάτω. Εν προκειμένω η κατασκευή αυτής της νησίδας απαίτησε, και συνεχίζει να απαιτεί εφόσον συνεχίζονται οι εργασίες, τεράστιες ποσότητες μπετόν, αφού όχι μόνο περιστοιχίζεται από το συγκεκριμένο υλικό αλλά και έχουν φτιαχτεί εντός της τσιμεντένια κουτιά που θέλουν να θυμίσουν ζαρντινιέρα. Η συσσώρευση μπετόν σε συνδυασμό με την κυκλοφοριακή επιβάρυνση, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη μείωση του πρασίνου και του χώματος, όπως θα φανεί στην επόμενη παράγραφο, πρόκειται να μεταβάλουν ριζικά το μικροκλίμα της περιοχής, για το οποίο μάλιστα φημιζόταν.
δ. Κατά την εκτέλεση των έργων στη Λ. Καρέα έγινε μια άνευ προηγουμένου επίθεση στη βλάστηση, χαμηλή και υψηλή, της περιοχής. Ξεριζώθηκαν δέντρα και φυτά που χρόνια έστεκαν και κοσμούσαν την περιοχή, χάριζαν τη σκιά τους και την ομορφιά τους στους κατοίκους και τους επισκέπτες και τη θέση των οποίων κατέλαβε μπετόν και άλλα δομικά υλικά. Μένει να απαντηθεί το ερώτημα αν η ευθύνη είναι των εργολάβων, και συνεπώς της δημοτικής αρχής και αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες. Για το θέμα μάλιστα έχει ήδη υποβληθεί μήνυση κατά παντός υπευθύνου από κάτοικο του Καρέα. Παρατηρείται επίσης το φαινόμενο δέντρα που στέκουν ακόμη επί της παλιάς νησίδας να έχουν υποστεί κακοποίηση από άγνωστο μέχρι στιγμής αντικείμενο και υπαίτιο.
Οι κάτοικοι, με δεδομένο ότι δεν έχουν καμία μέχρις στιγμής γνώση και πληροφόρηση από επίσημα χείλη για το έργο, καλούνται να πιστέψουν τις κατά καιρούς φήμες ότι τα τσιμεντένια κουτιά πρόκειται να γεμίσουν με γκαζόν, πρασινάδα και άλλα καλλωπιστικά φυτά έως ίσως και «τρεχούμενα νερά». Αν αληθεύουν τα παραπάνω, τότε προκύπτουν και νέα προβλήματα και ερωτηματικά σε σχέση με το περιβάλλον, αφού είναι διεθνώς γνωστό και επιστημονικά επιβεβαιωμένο ότι το γκαζόν είναι από τα πλέον υδροβόρα φυτά και τα καλλωπιστικά φυτά ουδόλως αναβαθμίζουν την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε. Όσο για τα «τρεχούμενα νερά» δεν έχουμε παρά να κοιτάξουμε στα «στάσιμα νερά» που συσσωρεύονται στις γωνίες των πεζοδρομίων που εξέχουν, αφού δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη απορροής των όμβριων υδάτων. Δημιουργείται επίσης το ερώτημα γιατί ξεριζώθηκαν τα ήδη υπάρχοντα δέντρα αν πρόκειται να πρασινίσει η περιοχή; Και αν ήταν απαραίτητο να ξεριζωθούν, γιατί δεν μεταφυτεύτηκαν κατόπιν, αλλά πετάχτηκαν σε κάποια χωματερή;

2. Θέματα ασφάλειας και αστικής κινητικότητας

Η στένωση της μέχρι πρόσφατα «Λεωφόρου» Καρέα, της μοναδικής ουσιαστικά κεντρικής εισόδου-εξόδου της περιοχής δημιουργεί επιπλέον προβλήματα και ενέχει κινδύνους για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των κατοίκων της περιοχής αλλά και των διερχόμενων οδηγών.
α. Σημαντικό κρίνεται το γεγονός ότι με τον υποδιπλασιασμό του πλάτους του δρόμου δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, έστω και κατά περίπτωση, δημιουργίας Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης προκειμένου να διέλθουν ασθενοφόρα οχήματα και οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε περίπτωση που κάποιος αρρωστήσει ή σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, όπως οι πρόσφατες πυρκαγιές στον Υμηττό. Με τον ίδιο τρόπο και για τον ίδιο λόγο είναι απορίας άξιο το πώς και πού θα συσσωρεύονται τα χιόνια κατά τη χειμερινή περίοδο.
β. Η στένωση του δρόμου προκαλεί, όπως ακριβώς και με τη ροή των οχημάτων, πρόβλημα και στη ροή των όμβριων υδάτων. Με δεδομένο τον κατωφερή χαρακτήρα του δρόμου που βρίσκεται στα ριζά του Υμηττού, η στένωση μετατρέπει το δρόμο σε επικίνδυνο ορμητικό χείμαρρο, αφού όπως έχει ήδη αναφερθεί δεν υπάρχει καμία μελέτη απορροής των όμβριων υδάτων και αποστράγγισης.


γ. Η στένωση του δρόμου που δεν συντελείται μόνο με τη διεύρυνση της κεντρικής νησίδας αλλά και με την σε σχήμα ζιγκ-ζαγκ μορφοποίηση των πεζοδρομίων, προκαλεί επιπλέον προβλήματα στη ροή των όμβριων υδάτων, που συγκεντρώνονται σε μεγάλες ποσότητες στα στενεμένα σημεία.
δ. Η μέχρι στιγμής κατασκευασθείσα κεντρική νησίδα της Λ. Καρέα, δυσκολεύει την αστική κινητικότητα, εφόσον αφήνει πολύ λίγα περιθώρια ελεύθερης μετακίνησης των πεζών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μήκος 250 περίπου μέτρων από την είσοδο στη Λ. Καρέα έχουν κατασκευαστεί τρεις διαβάσεις πεζών, οι οποίοι, κυρίως οι ηλικιωμένοι, προσκαλούνται σε ασκήσεις περιπατητικής γυμναστικής για να περάσουν το δρόμο και να πάνε είτε στο φούρνο, είτε στο Supermarket, είτε στο φαρμακείο κ.λ.π. Όμως, η Λεωφόρος Καρέα δεν είναι Πανεπιστημίου ούτε Εθνική Οδός. Eίναι γειτονιά, είναι δρόμος κατοικιών και καταστημάτων. Επιπλέον, ένα τόσο φαρδύ, μακρύ και ψηλό τσιμεντένιο τείχος στη μέση της οδού του Καρέα που φιλοξενεί σπίτια και τα περισσότερα καταστήματα, δημιουργεί το αίσθημα του αδιεξόδου και της παγίδευσης στους πεζούς που ψάχνουν να βρουν ανά 50-100 μέτρα διάβαση για να περάσουν απέναντι. Το ίδιο ισχύει και για τα ζώα της περιοχής, που παγιδεύονται θανάσιμα στο αδιάβατο τείχος.
Θα πρέπει τέλος να τονιστεί ότι κατά τα προηγούμενα χρόνια δεν είναι γνωστό να σημειώθηκε κανένα δυστύχημα στο δρόμο, πράγμα για το οποίο δεν είμαστε και τόσο σίγουροι ότι θα συνεχίσει να συμβαίνει και στο μέλλον. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι στα άκρα της νησίδας έχει αφεθεί ελεύθερος χώρος πλάτους περί τα 30 εκατοστά, ο οποίος αφήνει ερωτηματικά ως προς την ύπαρξή του. Συγκεκριμένα, αν είναι χώρος για να περπατούν ή να στέκονται οι πεζοί που περνούν το δρόμο, τότε γιατί είναι τόσο μικρός και απαγορευτικός, και αν οι μελετητές του έργου δεν ήθελαν να υπάρχει πρόβλεψη για στάση ή περπάτημα επάνω του, τότε γιατί τον κατασκεύασαν;
ε. Η μέχρι στιγμής κατασκευασθείσα κεντρική νησίδα της Λ. Καρέα ακριβώς επειδή έχει χτιστεί με μπετόν και όχι από πιστοποιημένα για την κατασκευή στηθαίων υλικά, όπως ορίζει το ΥΠΕΧΩΔΕ, χαρακτηρίζεται ως φονικό και εκδικητικό τείχος. Η σύγχρονη για την κατασκευή δρόμων αρχή της «συγχωρητικότητας», σύμφωνα με την οποία οι δρόμοι δεν θα πρέπει να είναι εκδικητικοί αλλά αντίθετα να συγχωρούν τα τυχόν λάθη των οδηγών και να μην τους σκοτώνουν φαίνεται πως δεν έχει καμία εφαρμογή στο εν λόγω έργο.
στ. Η κατασκευή και ανάπλαση των πεζοδρομίων είναι γεμάτη αντιφάσεις και επικίνδυνες κακοτεχνίες που δηλώνουν την ανυπαρξία υπεύθυνου και μελετημένου σχεδιασμού. Ενώ πράγματι όπως και ήταν αναγκαίο διαπλατύνθηκαν κάποια πεζοδρόμια, κάποια άλλα υπέστησαν στένεμα. Ταυτόχρονα, παρατηρούνται συνεχείς, σε πολλές περιπτώσεις παράλογες και υπερβολικές, εσοχές και εξοχές σε σημεία μάλιστα που όπως φάνηκε από την εφαρμογή ήταν επικίνδυνα. Από την άλλη, η πρόβλεψη για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ είναι γεμάτη δυσάρεστες εκπλήξεις και απρόοπτα. Έτσι, είτε ο τυφλός οδηγείται σε κολώνα, είτε ο άνθρωπος με κινητικά προβλήματα μπορεί μεν να κατέβει το πεζοδρόμιο αλλά δεν έχει πού να πάει ούτε τρόπο να χωρέσει να περάσει με το καροτσάκι του και να κινηθεί στο πεζοδρόμιο. Η όλη εικόνα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι προβλεπόμενες από το νόμο διαβάσεις ΑΜΕΑ έγιναν απλώς για να γίνουν χωρίς καμία σοβαρή μελέτη εφαρμογής.
ζ. Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγείται κανείς αν παρακολουθήσει την κίνηση των λεωφορείων στις στροφές, όπου οι οδηγοί καλούνται να στρίψουν το όχημα με ακρίβεια διαβήτη, προκειμένου να μην πέσουν είτε πάνω στη νησίδα είτε πάνω στο εξέχον πεζοδρόμιο. Τα επικίνδυνα παράδοξα συνεχίζονται. Ακριβώς επειδή ο δρόμος έχει στενέψει δραματικά, οι οδηγοί που παρκάρουν νόμιμα στις κατασκευασθείσες θέσεις στάθμευσης που βρίσκονται ακριβώς μετά από στροφή, κινδυνεύουν είτε την ώρα που επιχειρούν να σταθμεύσουν να συγκρουστεί το όχημά τους με όχημα που εκείνη τη στιγμή διέρχεται τη στροφή, είτε την ώρα που επιχειρούν να ανοίξουν την πόρτα του αυτοκινήτου και να βγουν, στην καλύτερη περίπτωση να «χάσουν» την πόρτα τους και στη χειρότερη να τραυματιστούν οι ίδιοι. Αν, μάλιστα, το όχημα που έπεται είναι λεωφορείο που δεν μπορεί να κάνει κανέναν ελιγμό λόγω στενότητας αλλά και μάζας, τότε ο κίνδυνος αυξάνει ακόμα περισσότερο τόσο για τον οδηγό του αυτοκινήτου όσο και για τους επιβάτες του λεωφορείου.
η. Οι κατασκευασθείσες διαβάσεις πεζών κρύβουν κι αυτές τους δικούς τους κινδύνους και παράλογα. Πέρα από το γεγονός ότι είναι υπερβολικά λίγες για έναν δρόμο που διασχίζει μια γειτονιά, σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται σε επικίνδυνα σημεία, όπως ύστερα από χωρίς ορατότητα στροφές. Περαιτέρω, οι ελάχιστες διαβάσεις πεζών και η ύψωση της κεντρικής νησίδας αποτελούν προκλήσεις κυρίως για τους, από τη φύση τους, ριψοκίνδυνους νέους και παιδιά που ενδέχεται να επιχειρήσουν χάριν συντομίας να περάσουν το δρόμο πηδώντας πάνω από τα τοιχία της νησίδας, που όπως σημειώθηκε δεν αφήνει κανένα περιθώριο να σταθεί άνθρωπος πάνω της. Και βεβαίως θα ήταν απαράδεκτο να θεωρούμε παιδαγωγικά ορθή τη θέση που υποστηρίζει ότι στα πλαίσια της κυκλοφοριακής αγωγής οι νέοι ή θα συνετίζονται προς τις υποδείξεις ή θα σκοτώνονται.
θ. Κινδυνεύοντας μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο να φανούμε γραφικοί θα τολμήσουμε να μιλήσουμε και για την ουσιαστική απαγόρευση μετακίνησης των κατοίκων με ποδήλατο.

Γ. ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ, ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Προξενεί εντύπωση και ερωτηματικά το γεγονός ότι όταν την 28 Φεβρουαρίου 2008 κλήθηκε η Αστυνομία για να καταγγελθεί το ξερίζωμα των δέντρων στη Λ. Καρέα και ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή όλα τα συνεργεία δούλευαν με εντατικούς ρυθμούς, ξαφνικά εξαφανίστηκαν σχεδόν οι πάντες, ενώ απέμειναν κάποιοι «ατυχείς» εργάτες που τοποθετούσαν πλάκες στα πεζοδρόμια και κάποιοι υπεύθυνοι-ανεύθυνοι, οι οποίοι δήλωναν ότι ο υπεύθυνος «είχε φύγει», «ήταν στα Μέγαρα» και «δεν είχαν ταυτότητα», ή καλούσαν τους αστυνομικούς να μιλήσουν στο τηλέφωνο μαζί του. Τελικά, και αφού ήρθε για ενίσχυση κι άλλο περιπολικό της αστυνομίας βρέθηκε κάποιος «υπεύθυνος», ο οποίος επέδειξε κάποια άδεια εκσκαφής, ενώ την ίδια στιγμή εκτελούσε έργα τοποθέτησης πλακών στο πεζοδρόμιο!
Μεγαλύτερη εντύπωση όμως προκαλεί το γεγονός ότι 15 περίπου λεπτά μετά την αναχώρηση των περιπολικών εμφανίστηκαν και πάλι όλοι σαν από το πουθενά και συνέχισαν το έργο τους.
Τα ερωτήματα είναι πολλά και σημαντικά:
Γιατί εξαφανίστηκαν τα συνεργεία και οι υπεύθυνοι από τον τόπο εκτέλεσης των έργων στη Λ. Καρέα όταν ήρθε η Αστυνομία;
Γιατί δεν υπήρχε κανένας υπεύθυνος του έργου είτε από την ανάδοχο εταιρεία είτε από τον Δήμο Βύρωνα;
Γιατί εμφανίστηκαν και πάλι μετά την αναχώρηση της Αστυνομίας;
Πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφαλείας προσωπικού;
Πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφαλείας Δημοσίων Έργων που αφορούν τα εργοτάξια κ.λ.π.;

Δ. ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ή ΠΕΡΙΧΑΡΑΚΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΛΗ;

Το ερώτημα εδώ είναι σπουδαίας σημασίας και δεν μπορεί να απαντηθεί εξ ολοκλήρου σε ένα τέτοιου είδους κείμενο. Σε κάθε περίπτωση η Πρωτοβουλία Κατοίκων Καρέα οφείλει να δηλώσει ότι ο τρόπος δόμησης μιας πόλης είναι υποδηλωτικός του τρόπου ζωής και σκέψης των κατοίκων της. Με αυτό το σκεπτικό μια πόλη τσιμεντένια, με φτωχή φυσική ομορφιά, με πέτρινα τείχη, με απαγόρευση της κυκλοφορίας στους «ξένους» και ασφυκτική ποδηγέτηση της κίνησης και μετακίνησης διαπαιδαγωγεί πολίτες που πρέπει να οδηγηθούν σε διανοητική παραίτηση, να προσυπογράψουν τον εγκλεισμό τους και να αφεθούν μοιρολατρικά στη χειραγώγηση θαμπωμένοι από την τεχνολογία του μπετόν, των «καλλωπιστικών» φυτών και των τρεχούμενων νερών, ανήμποροι να αντιδράσουν και να εκφραστούν.

Ε. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Οι κάτοικοι του Καρέα έχουν από καιρό εκφράσει την ανησυχία τους και την αντίθεσή τους στα έργα βιτρίνας που εκτελούνται εν αγνοία τους από το Δήμο Βύρωνα με πολλούς τρόπους. Συγκεκριμένα,
Στις αρχές Φεβρουαρίου 2008 υπέβαλλαν στο Δήμο Βύρωνα την με αριθ. πρωτ.:2719 διαμαρτυρία τους υπογεγραμμένη από 600 περίπου κατοίκους του Καρέα στην οποία καλούν το Δήμο σε διαβούλευση και επανεξέταση του έργου ανάπλασης της Λ. Καρέα και στην οποία αναφέρονται τα προβλήματα και οι κίνδυνοι που απορρέουν από το εν λόγω έργο.
Στις 26 Φεβρουαρίου 2008 απέστειλαν στο Δήμαρχο Βύρωνα Εξώδικο Διαμαρτυρία – Πρόσκληση στην οποία εντοπίζουν τα προβλήματα και τους κινδύνους που προκαλεί το έργο στη Λ. Καρέα, θέτουν το Δήμαρχο προ των ευθυνών του και τον καλούν ανάμεσα σε άλλα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να παύσουν τα έργα, να επανασχεδιαστούν με βάση τις σύγχρονες, σύμφωνες με την οικολογία και τον νόμο απαιτήσεις και προϋποθέσεις των οικιστικών και συγκοινωνιακών παρεμβάσεων – προς όφελος του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών – αλλά και τις πραγματικές συνθήκες ζωής και ασφαλούς καθημερινής λειτουργίας των κατοίκων και να τεθεί το ζήτημα στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στις 28 Φεβρουαρίου 2008 πραγματοποίησαν μια πρώτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην οποία παρέστησαν και δημοτικοί σύμβουλοι αντιπολιτευόμενων δημοτικών παρατάξεων, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα συμπαρασταθούν στο αίτημα των κατοίκων να συζητηθεί το θέμα ως έκτακτο στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στις 29 Φεβρουαρίου 2008 κατόπιν έγγραφου αιτήματός τους με αριθ. πρωτ.:4909 προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, οι κάτοικοι παρενέβησαν, συζήτησαν τα προβλήματα του εκτελούμενου έργου και ζήτησαν τον επανασχεδιασμό του κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η τετράωρη περίπου συζήτηση, αν και ήταν ιδιαιτέρως διαφωτιστική, δεν κατέληξε σε κανένα αποτέλεσμα εκτός από την πρόσκληση του Δημάρχου προς τους κατοίκους να του υποβάλλουν εγγράφως και εντός 10 ημερών προτάσεις για μικροδιορθώσεις, εφόσον η όλη φιλοσοφία δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση και το όλο έργο δεν πρόκειται να σταματήσει.
Στις 17 Μαρτίου 2008 πραγματοποιήθηκε νέα, μαζικότερη και δυναμικότερη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των κατοίκων, στην οποία διαδήλωσαν την αντίθεσή τους στο έργο και πρότειναν νέες μορφές κινητοποιήσεων και ενεργειών. Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν και πάλι δημοτικοί σύμβουλοι από το σύνολο σχεδόν των αντιπολιτευόμενων δημοτικών παρατάξεων, οι οποίοι έλαβαν το λόγο και τοποθετήθηκαν επί του θέματος.
Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης 60 περίπου κάτοικοι υπέγραψαν έγγραφη αίτηση προς την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα, στην οποία ζητούν να λάβουν γνώση του φακέλου που αφορά το εν λόγω έργο. Η αίτηση κατατέθηκε από Επιτροπή Κατοίκων και πρωτοκολλήθηκε την επόμενη ημέρα, στις 18 Μαρτίου 2008. Αναμένεται απάντηση σε εύλογο χρονικό διάστημα όπως ορίζει ο νόμος προκειμένου να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες.
Οι κάτοικοι παραστάθηκαν και πάλι την 26 Μαρτίου 2008 στο Δημοτικό Συμβούλιο Βύρωνα όπου και επέδωσαν τα αιτήματά τους και τις προτάσεις τους για το εν λόγω έργο.
Yστερα από συνάντησή τους με κλιμάκιο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με επικεφαλής τον αντιδήμαρχο, κ. Ζούμπο, προέκυψαν παραδοχές και αλλαγές, οι οποίες όμως δεν λύνουν τα προβλήματα και τους κινδύνους που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Γι' αυτό οι κάτοικοι προτίθενται να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους.

Κάποιες τελικές παρατηρήσεις

Στα έργα ανάπλασης της Λ. Καρέα υπάρχουν πολλές ακόμα ενδείξεις επικίνδυνης προχειρότητας και κακοτεχνίας. Παρόλα αυτά στο παρόν κείμενο θελήσαμε να αναδείξουμε τις πλέον σοβαρές διαστάσεις του θέματος.
Αυτό που θα θέλαμε να δηλώσουμε είναι ότι γενικότερα, αυτό που κατά κύριο λόγο βιώνει ο κάτοικος του Καρέα είναι άγχος, φόβος, σύγχυση, οργή και έκπληξη, σε συνδυασμό με ένα αίσθημα εγκλωβισμού και απαξίωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΠΩΛΕΙΤΑΙ!

Το νερό που πίνουμε!
Σειρά έχουν οι φυλακές. Θυμηθείτε το.

Αναγνώστες

Βlog ελεύθερο από διαφημίσεις

Κοινοποίηση